اعضای هیات مدیره


لیست اسامی اعضای هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی گرجستان و ایران

 محمد حسین زادپناهی

 محمد حسین زادپناهی

ایمیل : panahi@gicci.org

رئیس هیات مدیره


رحیم عباچی

رحیم عباچی 

ایمیل : abachi@gicci.org

دبیر کل (مدیر عامل)


احسان اکبرلو

احسان اکبرلو 

ایمیل : akbarlou@gicci.org

معاون رئیس هیات مدیره


علی اکبر کوکب زاده

 علی اکبر کوکب زاده

عضو هیات مدیره


محمد ایزدی

محمد ایزدی

عضو هیات مدیره


ایوانه متورالاشویلی

ایوانه متورالاشویلی

ایمیل : mtvralashvili@gicci.org

عضو هیات مدیره


جمشید سرخکوهی

ایمیل : jamshid_sorkhkouhi@yahoo.com

عضو هیات مدیره


 لوان چیکوانی

ایمیل : chikovani@gicci.org

عضو هیات مدیره