امضای توافقنامه بین گرجستان و ترکمنستان


georgia-and-turkamanstan

به گزارش شبکه یک گرجستان بین کشور های گرجستان و ترکمنستان دو توافقنامه به امضا رسید.

اولین توافقنامه راجع به همکاری این دو کشور در زمینه رفت و آمد خودرو ها می باشد که توسط وزیر اقتصاد و توسعه پایدار گرجستان آقای گیورگی گاخاریا و مسئولین کشور ترکمنستان به امضاء رسید.

 دومین توافقامه در مورد گسترش همکاریهای آتی بین بنادر گرجستان و ترکمنستان دو بندر آناکلیا و بندر ترکمن باشی به امضا رسید.

رئیس “بندر توسعه آناکلیا” آقای لوان آخولدیانی برقراری این توافقنامه را جهت جذب محموله ها از کشور ترکمنستان بسیار با اهمیت دانست.