تامین مالی بازسازی مترو تفلیس توسط بانک ADB


ADB-bank

طبق گزارش سایت خبری newspress.ge ما بین بانک توسعه آسیا (ADB) و گرجستان توافقنامه ای تحت عنوان (پروژه ۵) به امضاء رسید.

این سند توسط وزیر دارایی گرجستان آقای ماموکا باختادزه و رئیس نمایندگی دائمی بانک ADB خانم یاشیم الهان کایالاری با حضور معاون شهرداری تفلیس خانم مایا بیتادزه به امضاء رسید.

در چارچوب توافقنامه مذکور بانک توسعه آسیا جهت بازسازی مترو تفلیس در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۹ که شامل تغییر سیستم برق و تهویه آن می شود به گرجستان ۱۲ میلیون یورو پرداخت خواهد نمود.

 این پروژه توسط شهرداری تفلیس، شرکت حمل و نقل تفلیس و بنیاد توسعه شهری گرجستان اجرا می شود.