تشکیل شورای کشاورزی در گرجستان


Agricultural-Council-georgia

انجمن کشاورزان گرجستان (GFA) با حمایت اتحادیه اروپا، شورای کشاورزان گرجستان را احداث نمود.

هدف از این اقدام حفظ منافع کشاورزان، آگاهی از قوانین مصوبه در رابطه با کشاورزی و کشاورزان، توسعه و پیشرفت مناطق کشاورزی گرجستان، برگزاری برنامه های آموزشی مختلف برای کشاورزان می باشد .

این شورای از ۱۲۰ کشاورز گرجی از ۶۰ منطقه گرجستان تشکیل می شود و در پروسه های تصمصیم گیری در مورد مسائل مربوط به کشاورزی دخیل خواهد بود.  

تشکیل این شورا با حمایت اتحادیه اروپا در چارچوب پروژهENPARD  توسط سازمان CARE  و همچنین توسط سازمان  Oxfamتحت عنوان پروژه ( بهبود استراتژی امنیت غذای ملی و حمایت کشاورزان کوچک در قفقاز جنوبی) انجام پذیرفت.