تغییرات جدید در دولت گرجستان


georgia

بر اساس جلسه ویژه ای که دیروز ۱۳ نوامبر صورت پذیرفت نخست وزیر گرجستان آقای گیورگی کویریکاشویلی خبر از تغییرات در دولت گرجستان چه از لحاظ ساختاری  و چه پرسنل داد که به صورت زیر می باشد.

 

 

  • وزارت اقتصادی و توسعه پایدار گرجستان با وزارت برق و سازمان مدیریت منابع طبیعی وزارت حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی گرجستان ادغام می شود.

 

  • آقای دیمیتری کومسیشویلی وزیر دارایی کنونی گرجستان در مقام وزیر وزارت اقتصاد منصوب خواهد شد.

 

  • وزیر اقتصاد حال حاضر گرجستان آقای گیورگی گاخاریا نیز در مقام معاون نخست وزیر و وزیر امور داخلی گرجستان منصوب می گردند.

 

  • در نتیجه ادغام و سازماندهی مجدد آژانس مدیریت بحران و هیئت مدیره امنیت و بحران دولتی در وزارت امور داخلی، مرکز مدیریت اورژانسی ایجاد خواهد شد و توسط آقای گیورگی مگبریشویلی ( وزیر امور داخلی فعلی گرجستان ) رهبری خواهد شد.

 

  • مدیرکل خط راه آهن گرجستان آقای ماموکا باختادزه در مقام وزیر دارایی گرجستان منصوب خواهند شد.

 

  • سازمان مدیریت امور نوجوانان به وزارت آموزش و پرورش گرجستان می پیوندد و آقای میخیل چخنکلی که در حال حاضر معاون دانشگاه ایالتی تفلیس و با محافل علمی آشنایی کامل دارد به سمت وزیر این وزارتخانه منصوب می گردد.

 

  • وزارت امور ورزش و جوانان گرجستان به وزارت فرهنگ و حفاظت از بناهای تاریخی می پیوندد و میخیل گیورگادزه به عنوان وزیر ورزش منصوب خواهد شد.

 

  • ادغام وزارت محیط زیست با وزارت کشاورزی و آقای لوان داویتاشویلی رهبری آن را بر عهده خواهد داشت.

 

  • وزارت کشاورزی به وزارت حفاظت از محیط زیست میپیوندد و  وزیر حفاظت از محیط زیست و کشاورزی آقای لوان داویتاشویلی خواهد شد.

 

  • دفتر وزیر امور خارجه برای همگرایی اروپا و یورو آتلانتیک به وزارت امور خارجه ملحق می شود و جایگزین معاون نخست وزیر آقای میشل جانلیدزه خواهد شد.

 

به نقل از نخست وزیر گرجستان تغییرات جدید بعد از ثبت رسمی در جلسه دولت جهت بررسی و تأیید به پارلمان گرجستان ارسال خواهد شد.