جلوگیری از ورود ۲۹۲۲ نفر به خاک گرجستان در شش ماهه اول سال ۲۰۱۷


customs-georgia

بر اساس گزارش وزارت امور داخلی کشور گرجستان در نیمه اول سالجاری در مرزهای گرجستان ۷۴۹۹ جریمه ثبت گردیده است.

در مدت یاد شده از ورود ۲۹۲۲ نفر به گرجستان جلوگیری شده و۱۷۶۰  نفر از گرجستان اخراج شده اند.

طبق این داده ها، در مدت شش ماهه اول سال ۲۰۱۷ در لیست افراد خارجی که از ورود آنها به خاک گرجستان جلوگیری شده است به ترتیب شهروندان کشورهای هندوستان (۵۷۱  نفر) ترکیه (۴۹۲ نفر)، آذربایجان(۴۱۸ نفر)، روسیه ( ۲۳۰ نفر) ، سوریه ( ۱۷۵ نفر) و ازبکستان ( ۱۷۱ نفر) هستند.

گفتنی است ۱۲۸۱ مورد تخلف عدم خروج از گرجستان در مدت زمان مجاز ثبت گردیده است که طبق گزارش ارائه شده شهروندان کشورهای ایران (۲۴۴ نفر)، چین (۱۹۷ نفر) و روسیه (۱۷۴ نفر) بیشتر آمار تخلف از این قانون را دارا بوده اند همچنین ۸۴۵ مورد تخطی از قوانین مرزی نیز در مدت یاد شده ثبت گردیده است.