تاریخچه


اتاق مشترک بازرگانی و صنایع گرجستان و ایران موسسه‌ای غیرتجاری و غیرانتفاعی است که برای توسعه روابط بازرگانی و اقتصادی بین دو کشور تاسیس یافته است.

اتاق مشترک بازرگانی و صنایع گرجستان و ایران در بهمن ماه ۱۳۹۲ با همت و یاری اتاق بازرگانی ایران، سفارت محترم جمهوری اسلامی ایران در گرجستان و تعدادی از بازرگانان گرجی و ایرانی فعال در دو کشور تشکیل گردیده و رسماً به ثبت رسیده است.1