سفر وزیر امور خارجه گرجستان به ترکمنستان در خصوص توافقتنامه Lapis Lazuli


Lapis-Lazuli

براساس گزارش وزارت امور خارجه گرجستان معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه گرجستان آقای میخیل جانلیدزه جهت شرکت در هفتمین همایش اقتصادی منطقه ای راجع به افغانستان (RECCA VII) به ترکمنستان سفر نمودند.

در چارچوب حضور ایشان در این همایش امضای توافقتنامه ترانزیت حمل و نقل با نام Lapis Lazuli بین افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه برنامه ریزی شد.

هدف از این توافقتنامه توسعه روابط حمل و نقل و تجارت، تسهیل در مراحل اداری ترانزیت، بهبود زیر ساختهای حمل و نقل که شامل راه ها ، خط راه آهن و دریا، افزایش صادرات، گسترش روابط اقتصادی با اروپا و آسیا و… عنوان شده است .

 براساس توافقتنامه Lapis Lazuli گرجستان بخش کریدور ترانزیتی اتصال اروپا به آسیا و بلعکس می گردد.