صدور ۵۰۰۹ مجوز ساخت در نیمه اول سال در گرجستان


georgia-Construction

براساس گزارش اداره ملی آمار گرجستان در نیمه اول سال ۲۰۱۷ در گرجستان ۵۰۰۹ مجوز ساخت و ساز صادر شده است.

تفلیس با صدور ۲۳۶۰ مجوز بیشترین مجوز صادر شده را داراست

بعد از تفلیس مناطقی که بیشترین مجوز ساخت و ساز را درخواست کرده و گرفته اند عبارتند از:

  • آجارا – ۵۸۹ مجوز
  • سامگرلو- زمو سوانتی – ۲۸۰ مجوز
  • کومو کارتلی -۶۳۹ مجوز

طبق داده های به دست آمده در مدت شش ماهه اول سالجاری ۳۲۴۷ مجوز ساخت ساختمان های مسکونی صادر گشته است.

همچنین ۲۵۶ مجوز ساخت ساختمانهای صنعتی و انبار، ۱۵۸ مجوز ساخت هتل و ۱۳۲ مجوز ساخت ساختمانهای کشاورزی صادر شده است.