عضویت


طبق مواد اساسنامه عضویت در اتاق مشترک بازرگانی گرجستان و ایران به شرح زیر است

ماده ۹ اساسنامه

 • اشخاص حقيقي و حقوقي گرجي و ايراني كه داراي سوابق بازرگاني بين المللي، صنعتي و سرمايه گذاري مي باشند با پذيرش مفاد اين اساسنامه و با رعايت ضوابط و آئين نامه هاي مربوطه مي توانند به عضويت اتاق درآيند.
 • اشخاص حقيقي و يا حقوقي گرجي و ايراني متقاضي عضويت در اتاق كه در گرجستان مقيم نيستند مي توانند با معرفي سفارت گرجستان در تهران و يا سفارت جمهوري اسلامي ايران در گرجستان درخواست عضويت غيرمقيم بنمايند.
  اعضاي غيرمقيم داراي حق راي بوده و مي توانند حق راي خود را در مجمع و يا ساير اركانهاي اتاق كتباً واگذار نمايند.
 • اعضاي حقيقي يا حقوقي گرجي و ايراني مي توانند حق راي خود را در مجامع به يكي ديگر از اعضا كتباْ تفويض نمايند.
 • هيچ شخص ثالثي نمي تواند نمايندگي حق راي بيش از يك عضو را دارا باشد.
 • اشخاصي كه در مجامع عمومي حضور ندارند با وكالت يا نمايندگي نمي توانند متقاضي سمت در اركان اتاق(رياست مجامع، ناظر مجامع، عضويت در هيات مديره، بازرسان) شوند.

ماده ۱۰ اساسنامه

 •  اعضاي اتاق را اعضاي عادي (بشرح مندرج در ماده ۹ )، اعضاي افتخاري و اعضاي ويژه تشكيل مي‌دهند.
 • شخصيتهاي كه در تحقق اهداف اتاق و پيشرفت مناسبات بازرگاني، اقتصادي و صنعتي گرجستان و ايران خدمات فوق العاده اي انجام داده و يا مي توانند در آينده منشا خدمات ارزنده اي در اين مورد باشند، به عضويت افتخاري اتاق دعوت مي شوند.
 • اعضاي افتخاري بنا به پيشنهاد يكي از اعضاي هيات مديره و با تصويب هيات مديره به عضويت پذيرفته مي شوند. اعضاي افتخاري داراي حق راي نمي باشند اما حق اظهار نظر مشورتي دارند.
  تبصره : سفیر محترم وقت گرجستان در تهران، و سفیر محترم وقت ایران در تفلیس به عنوان اعضاي افتخاري تلقي مي گردند.

ماده ۱۱ اساسنامه

 •  كليه اعضاي عادي داراي حقوق و وظايف يكسان هستند و هر يك موظفند حق عضويت سالانه را كه مبلغ آن توسط هيات مديره تعيين مي شود، پرداخت نمايند.

ماده ۱۲ اساسنامه

 • هريك از اعضاي عادي در كليه مجامع عمومي يك راي دارد و در صورت لزوم مي تواند نمايندگي يك نفر و تنها یکنفر را براي مشاركت در راي گيري در مجمع عمومي عهده دار شود. نماينده مكلف است در مدت زمان تعیین شده پیش از برگزاری مجمع، معرفی‌نامه یا وکالتنامه خود را که بر اساس رویه مشخص شده در آئین نامه مجامع و انتخابات تهیه شده است، به کمیته برگزاری مجمع تحویل دهد تا برگ رای به نام شخص صادر گردد.

ماده ۱۳ اساسنامه

 • عضویت هر عضو، از تاریخ ثبت عضویت به مدت یکسال معتبر است، و هر ساله با پرداخت بموقع حق عضویت تمدید می‌شود. اتاق موظف است دو ماه پیش از تاریخ پایان عضویت، تاریخ پایان اعتبار عضویت، و میزان حق عضویت مصوب سالانه را توسط ایمیل به عضو اطلاع دهد. در اینصورت، عدم پرداخت بموقع حق عضویت سالانه به منزله قطع عضویت خواهد بود.

ماده ۱۴ اساسنامه

 • عضويت اتاق متضمن قبول كليه مقررات اين اساسنامه و آئين نامه هاي مربوطه است.

ماده ۱۵ اساسنامه

هيات مديره مي تواند به يكي از علل زير به عضويت اعضاي اتاق خاتمه دهد:

 • فوت شخص حقيقي يا انحلال شخص حقوقي عضو اتاق.
 • عدم رعايت مقررات اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي و هيات مديره و ناديده گرفتن مصالح و شئون اتاق و عدم توجه به تذكرات هيات مديره در اين مورد. در این صورت، تصمیم گیری در خصوص اخراج عضو خاطی میبایست در جلسه‌ای با حضور نماینده اتاق بازرگانی گرجستان و اعضای هیئت مدیره انجام شود. عضو اخراج شده بمدت یکسال از عضویت در اتاق محروم است، و بعد از یکسال میتواند مجددا درخواست عضویت دهد.
 • اعلام رسمي مقامات قضايي يكي از دو كشور.
  تبصره ۱: تصميم هيات مديره در مورد خاتمه عضويت قطعي است.
  تبصره ۲: خاتمه عضويت مجوزي براي استرداد حق عضويت پرداخت شده نمي باشد.

 

انواع عضویت

۱ – اشخاص حقيقي و حقوقي گرجي و ايراني كه داراي سوابق بازرگاني بين المللي، صنعتي و سرمايه گذاري مي باشند با پذيرش مفاد اين اساسنامه و با رعايت ضوابط و آئين نامه هاي مربوطه مي توانند به عضويت اتاق درآيند.

۲ – اشخاص حقيقي و يا حقوقي گرجي و ايراني متقاضي عضويت در اتاق كه در گرجستان مقيم نيستند مي توانند با معرفي سفارت گرجستان در تهران و يا سفارت جمهوري اسلامي ايران در گرجستان درخواست عضويت غيرمقيم بنمايند.