نوسازی بزرگراه های گرجستان


repear-road

نخست وزیر گرجستان آقای گیورگی کویریکاشویلی خبر از تنظیم پروژه نوسازی بزرگراه های گرجستان داد.

طبق گزارش آقای گیورگی کویریکاشویلی این پروژه در مدت شش ماه آینده توسط شرکت کره ای انجام می پذیرد که شامل بازسازی و نوسازی بزرگراه های زیر می باشد :

  • Achkhoti-Sno-Aklatsikhe-Juta
  • Tsitsamuri-Saguramo-Tskhvaritchamia
  • Sadakhlo-Akhkerpi
  • Arkhiloskalo-Samtatskaro
  • Tsalenjikha-Jvari-Jikhashkari
  • Gupta-Oni
  • Tbilisi-Manglisi

شایان ذکر است که پروژه مذکور در چارچوب طرح اصلاحات دولت گرجستان تنظیم خواهد شد.