گزارش اتحادیه اروپا از حمایت های مالی از گرجستان


Georgia-European

هیأت اتحادیه اروپا در گرجستان از پرداخت ۱۴۰ میلیون لاری در جهت پیشرفت اصلاحات در زمینه های تجارت ، آموزش نیروهای متخصص و ایجاد اشتغال، کشاورزی و اسکان بی خانمانان داخلی در گرجستان در سال ۲۰۱۷ خبر داد. 

 

همچنین این مبلغ در چارچوب برنامه های کمکهای مالی اتحادیه اروپا انجام پذیرفت که شامل اطلاحات در سیستم قضایی و ادارات دولتی، اصلاحات در مدیریت مالیاتهای عمومی و حمایت از اجرای سیاست های منطقه ای در گرجستان نیز می باشد.

 

بر اساس گزارش های مستقل،  اتحادیه اروپا پیشرفت های مربوط به تعهدات دولت گرجستان در هر یک از بخش های ذکر شده را ارزیابی نموده که نتیجه آن به شرح زیر می باشد:

  • حمایت از مناطق آزاد و عمیق روابط اتحادیه اروپا و گرجستان و شرکت های کوچک و متوسط
  • ایجاد اشتغال و آموزش نیروهای متخصص
  • توسعه کشاورزی و توسعه روستاها
  • حمایت از آوارگان جنگی
  • اطلاحات در سیستم قضایی
  • اصلاحات در ادارات دولتی
  • اصلاحات در مدیریت مالیاتهای عمومی در گرجستان
  • حمایت از اجرای سیاست های منطقه ای در گرجستان

طبق قوانین اتحادیه اروپا، این اتحادیه بودجه ای را بر اساس توسعه و پیشرفت کشورهای شریک در زمینه های آموزش، مدیریت مالیات عمومی، اطلاحات در سیستم قضایی و … به کشور میزبان واگذار می نماید که البته واریز این بودجه منوط به اجرا و توسعه کلیه موارد یاد شده می باشد و تا زمانی که محقق نگردد این پرداخت انجام نمیگیرد.